Zakup nieruchomości bez intercyzy

  • Nie budzi wątpliwości sytuacja, w której małżeństwo pozostający we wspólności majątkowej nabywają nieruchomość za środki pochodzące z ich majątku wspólnego, czyli przykładowo za kredyt spłacany z ich wynagrodzeń za pracę lub dochodów z innej działalności. W tej sytuacji nieruchomość przynależy do obojga i w razie ustania małżeństwa będzie podlegać podziałowi.

Majątek wspólny

W prawie występuje domniemanie, że przedmiot majątkowy nabyty w trakcie trwania małżeństwa wchodzi do majątku wspólnego małżonków (pod warunkiem ze pozostają we wspólności majątkowej.

  • Małżonek, któremu zależy, aby nieruchomość weszła do jego majątku musi być określony w momencie zawierania umowy sprzedaży.
  • Notariusz w akcie notarialnym przeniesienia własności nieruchomości powinien dokonać zapisu, że środki na nabycie własności pochodzą z majątku osobistego małżonka.
  • Zapis ten powoduje, ze dom nie wejdzie do majątku wspólnego małżonków! Dobrze o tym pamiętać, gdyż w razie rozwodu określona nieruchomość nie podlega podziałowi i zostaje przy właścicielu.
  • W akcie notarialnym powinny być zawarte ich zgody co do tego, że np. kupowana nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, bądź osobistego, choć środki w części nie pochodziły z takich majątków.
  • Gdyby później powstał spór między małżonkami, to sąd w sprawie o podział majątku małżeńskiego może badać te kwestie

Majątek osobisty

  • Na wypadek sporu ze współmałżonkiem, zalecane jest zawarcie w umowie oświadczenia, że dokonuje się nabycia danej nieruchomości lub prawa za pomocą środków pochodzących z majątku osobistego. Warto ze względów praktycznycg rozgraniczyć środki pieniężne na odrębnych rachunkach bankowych.
  • Źródła pochodzenia środków, które sfinansowały zakup nieruchomości powinny być odpowiednio odnotowane w umowie notarialnej. Ułatwi to ewentualne procesowanie o wkład majątkowy w daną nieruchomość.
  • Za zgodą drugiego małżonka można dokonać zakupu nieruchomości wchodzącej do majątku osobistego małżonka, nawet jeśli środki pochodziły z majątku wspólnego.
  • W związku ze skomplikowaną sytuacją prawną majątków współmałżonków najprościej jest zdecydować się na zmianę ustroju majątkowego, polegającej na rozdzielności majątkowej i dopiero wówczas dokonywać zakupów.